YLEISET SOPIMUSEHDOT, Opinto- ja uraohjauspalvelut

Tmi Laura Sirkiä

Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan opinto- ja uraohjauspalveluihin (jäljempänä “palvelu”), joita Tmi Laura Sirkiä (“palveluntarjoaja”) myy ja toimittaa palveluita hankkivalle asiakkaalleen tai ohjattavalle. Mikäli asiakas on kuluttaja, nämä ehdot eivät rajoita niitä kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia, joista ei voida toisin sopia. Mikäli alle 18-vuotias ostaa palveluita palveluntarjoajan verkkokaupasta, tulee sillä lähtökohtaisesti olla huoltajan suostumus tilauksen tekemiseen. Alle 18-vuotias voi tehdä ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta vain tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä ostoksia.

Palveluntarjoaja

Tmi Laura Sirkiä

Y-tunnus: 2840490-4

Osoite: PL 97, 04201 Kerava

Sposti: info@ohjausapu.com

Puh: 045-7875 8345

Ohjausapu

Sopimuksen syntyminen ja voimassaolo

Ellei kirjallisesti toisin sovita, sitova sopimus palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä syntyy, kun asiakas on tilannut opinto- tai uraohjauspalveluita palveluntarjoajan verkkokaupasta ja palveluntarjoaja on vahvistanut tämän tilauksen. Tilauksen jälkeen palveluntarjoaja ja asiakas sopivat ohjausajan. Yksittäinen tilaus on voimassa kunnes siihen liittyvät velvoitteet on täytetty tai oikeus käyttää palveluita on rauennut siitä syystä, että ohjausaikaa ei ole varattu tai ohjausta toteutettu näissä ehdoissa mainittujen määräaikojen puitteissa.

Riippumatta siitä onko palveluntarjoaja vahvistanut tilauksen vai ei, palveluntarjoaja on oikeutettu peruuttamaan tilauksen tai keskeyttämään palveluiden toimittamisen seuraavissa tilanteissa: (1) tilattua palvelua ei ole saatavilla, (2) tilatun palvelun toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi tai se on kohtuuttoman vaikeaa (esim. asiakas ei osaa tai pysty käyttämään palveluiden toimittamiseen osoitettuja verkkopalveluita), (3) palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että tilauksen tehnyt alaikäinen ei ollut saanut huoltajan suostumusta tilauksen tekemiselle, mikäli se olisi ollut tarpeen, (4) asiakas ei ole antanut oikeita tai riittäviä tietoja palveluiden toimittamiseksi. Mikäli palveluntarjoaja peruuttaa tilauksen tai keskeyttää palveluiden toimittamisen, palautetaan jo suoritettu maksu asiakkaalle kokonaan tai osittain, riippuen siitä millaisiin toimenpiteisiin palveluntarjoaja oli jo ryhtynyt palveluiden toimittamiseksi.

Hinnat ja maksaminen

Palveluiden kulloinkin voimassaolevat hinnoitteluperiaatteet ovat esillä ohjausapu.com-sivustolla palveluesittelyissä ja yksittäisen sopimuksen kohdalla kunkin tilauksen yhteydessä. Hinnat ovat kokonaishintoja sisältäen arvonlisäveron.

Tilatut palvelut maksetaan pääsääntöisesti etukäteen tilauksen tekemisen yhteydessä palveluntarjoajan verkkokaupassa HOLVI-palvelun avulla. Mikäli palveluntarjoaja katsoo sen tarpeelliseksi tai asianmukaiseksi, se saattaa tarjota myös muita maksutapoja, kuten laskulla maksamisen tai pankki- ja luottokorttimaksut.

Tilauksen peruuttaminen tai muuttaminen

Kuluttaja-asiakkaalla on lain mukaan normaalisti oikeus peruuttaa tekemänsä etämyyntitilaus, kuten verkkokauppaostos, 14 päivän kuluessa palvelusopimuksen syntymisestä. Sopimuksen syntymishetkeksi katsotaan pääsääntöisesti hetki, jolloin palveluntarjoaja on lähettänyt tilausvahvistuksen asiakkaalle.

Opinto- tai uraohjauspalveluja koskevaa verkkokauppatilausta ei kuitenkaan ole mahdollista peruuttaa tilauksen tekemisen jälkeen ilman palveluntarjoajan suostumusta, sillä palvelu katsotaan kuluttajansuojalain tarkoittamaksi vapaa-ajan palveluksi, joka suoritetaan sopimuksen mukaan määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.

Ellei toisin näissä ehdoissa ole mainittu, varattua ohjausaikaa tai tehtyä tilausta voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa vain osapuolten yhteisellä sopimuksella.

Palvelun sisältö ja suoritusajankohta

Palveluntarjoajan palvelukuvauksiin voi tutustua ohjausapu.com-sivustolla ja tarkemmat palvelukuvaukset ja sisällöt on määritelty kunkin tilauksen yhteydessä, esimerkiksi tilausvahvistuksessa. Palveluiden suorittamiseen liittyvät rajoitukset (esim. maantieteellinen saatavuus) on kuvattu ohjausapu.com-sivustolla palveluesittelyissä tai viimeistään verkkokaupan ostoskoriprosessissa. Palveluntarjoaja suorittaa sovitut palvelut ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Mikäli palveluntarjoaja katsoo sen asianmukaiseksi, palvelu suoritetaan etänä palveluntarjoajan osoittamia verkkopalveluita hyödyntäen (esim. Zoom.us-sovellus). Tässä tapauksessa asiakas tai ohjattava vastaa itse omalla kustannuksellaan siitä, että hänellä on ohjaukseen tarvittava päätelaite (esim. tietokone) ja internet-yhteys.

Asiakkaan on varattava ohjausaika tilaamalleen opinto- tai uraohjauspalvelulle kuuden (6) kuukauden sisällä siitä, kun palveluntarjoaja vahvisti asiakkaan tekemän tilauksen. Ohjaus tulee toteuttaa kahdentoista (12) kuukauden sisällä siitä, kun palvelutilaus tehtiin. Ellei ohjausaikaa varata tai ohjausta toteuteta edellä mainittujen aikojen sisällä, asiakas menettää palveluista suorittamansa maksun ja joutuu tekemään ja maksamaan uuden tilauksen, mikäli edelleen haluaa opinto- tai uraohjauspalveluja. Edellä kuvattuja määräaikoja sovelletaan myös silloin, kun palveluita ostetaan lahjaksi.

Asiakkaalta veloitetaan täysi maksu käyttämättä jääneestä ohjausajasta, ellei ohjausajan käyttämättä jättämiselle ollut painavaa hyväksyttävää syytä, josta asiakas pystyy myös antamaan luotettavan selvityksen (esim. tapaturma, sairastuminen).

Tietojen antaminen

Asiakkaan tai ohjattavan tulee antaa tilauksen tekemisen yhteydessä tai sen jälkeen (esimerkiksi ohjausaikaa varattaessa tai palvelun toimittamisen aikana) palveluntarjoajalle ne tiedot itsestään, joita palveluntarjoaja kohtuudella edellyttää palveluiden suorittamiseksi. Tiedot voivat koskea esimerkiksi ohjattavan opintoja, työkokemusta tai muita vastaavia tietoja, joita opinto- ja uraohjauspalveluiden toimittaminen edellyttää.

Palveluiden suorittamisessa käytettävät aineistot

Palvelun sisältö sekä sen yhteydessä tuotetut tai käytetyt aineistot ja materiaalit on suojattu tekijänoikeuslain, muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palveluun liittyvien aineistojen ja palveluntarjoajan toimittamien kirjallisten materiaalien kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat palveluntarjoajalla tai tämän lisenssinantajilla ja asiakas tai ohjattava saa vain rajatun oikeuden käyttää aineistoja siinä laajuudessa, kuin palveluiden tavanomainen hyödyntäminen edellyttää.

Palveluntarjoaja saattaa käyttää tai ohjata asiakasta tai ohjattavaa käyttämään kolmansien osapuolten palveluja palveluiden toimittamisen yhteydessä. Palveluntarjoaja ei vastaa näiden palveluntarjoajien palveluiden toimivuudesta taikka virheistä eikä anna mitään takuita niiden käyttöön liittyen. Asiakas hyväksyy, että kolmansien osapuolten palveluja käytetään soveltuvien käyttöehtojen ja mahdollisten maksujen mukaisesti.

Reklamaatiot ja palveluiden virheellisyys

Palveluntarjoaja vastaa sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti virheistä suoritetuissa palveluissa.

Tietosuoja ja luottamuksellisuus

Asiakkaiden yksityisyyden suojaaminen on palveluntarjoajalle tärkeää. Palveluntarjoaja käsittelee rekisterinpitäjänä asiakkaidensa ja ohjattavien henkilötietoja oman tietosuojaselosteensa mukaisesti, joka on saatavilla ohjausapu.com-verkkosivustolla. Palveluiden suorittamisen yhteydessä saatavia asiakkaita koskevia tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.

Muut ehdot

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita velvoitteidensa suorittamiseksi. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sopimusrikkomuksesta, viivästyksestä tai virheestä joka johtuu palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä (ns. force majeure). Tällainen tilanne voi olla mm. palvelutehtävää suorittavan henkilön sairastuminen.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai siihen liittyviä oikeuksia tai velvoitteita kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan suostumusta, paitsi silloin, kun palvelu on ostettu lahjaksi palveluntarjoajan verkkokaupasta. Palveluntarjoaja voi siirtää sopimuksen tai siihen liittyvät velvoitteet tai oikeudet, kokonaan tai osittain, konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai muun liiketoimintajärjestelyn yhteydessä. Palveluntarjoaja voi muuttaa näitä ehtoja. Palveluntarjoaja julkaisee päivitetyt ehdot pääsääntöisesti verkkosivustollaan ja tiedottaa muutoksista omien käytäntöjensä mukaisesti.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin ehtoihin, osapuolten välisiin sopimuksiin ja osapuolten välisiin riitaisuuksiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen, ratkaistaan riidat ensiasteena sopimusosapuolena olevan palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Mikäli asiakas on kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja, on asiakkaalla kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kuluttaja-asiakkaat voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkopohjaista riidanratkaisupalvelua, joka on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Suomalaiset kuluttaja-asiakkaat voivat riitatilanteessa kääntyä myös Kuluttajariitalautakunnan puoleen (katso lisää: kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).

Muihin kuin kuluttaja-asiakkaisiin sovellettavat lisäehdot

OpPalveluntarjoaja ei vastaa mistään näiden ehtojen tai sopimusten rikkomisen johdosta aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot ja kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot tai kolmansien osapuolten esittämät vaatimukset. Palveluntarjoajan sopimusrikkomuksista johtuvan korvausvastuun yhteenlaskettu enimmäismäärä rajoittuu 50 %:iin siitä arvonlisäverottomasta summasta, jonka asiakas palvelusta maksoi. Vahingonkorvausta tulee vaatia kolmen (3) kuukauden kuluessa palvelutehtävän päättymisestä sillä riskillä, että asiakas muutoin menettää mahdollisuuden vaatia korvausta vahingoista. Näitä vastuunrajauksia sovelletaan siinä laajuudessa, kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii.